Obchodní podmínky

Žádáme zákazníka, aby si před odesláním návrhu objednávky přečetl a přijal tyto internetové podmínky. Odesláním návrhu objednávky se má za to, že se zákazník plně seznámil s těmito internetovými podmínkami i informacemi uvedenými v tomto návrhu a že je výslovně přijímá.

1. Témata

1.1 Prodávajícím výrobků (dále jen „Prodávající”) je IDENTIHAUS OFFICE s.r.o.. se sídlem v Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, email info@maroundewear.com, IČO 08783471

1.2 Tyto internetové podmínky platí pro nákup výrobků na stránkách www.maroundewear.com (dále jen „stránky“), avšak nevztahují se k prodeji výrobků či služeb jinými stranami než prodávajícím, které se mohou na stránkách nacházet prostřednictvím odkazů, bannerů či jiných hypertextových odkazů. Prodávající nezodpovídá za dodávání zboží a poskytování služeb třetími stranami.

1.3 Zákazník bude označen údaji, které poskytne v návrhu objednávky. Je zakázáno poskytovat falešné a/nebo vymyšlené údaje – prodávající je v tomto ohledu zbaven veškeré odpovědnosti.

1.4 Nabídky výrobků na stránkách jsou určeny zletilým zákazníkům. Podáním objednávky prostřednictvím stránek potvrzujete, že jste starší 18 let a máte právní způsobilost k uzavírání závazných smluv.

2. Způsob uzavírání smlouvy

2.1 Informace obsažené v těchto internetových podmínkách a údaje uvedené na stránkách nepředstavují nabídku veřejnosti, ale pouhou výzvu k podání objednávkové nabídky. Po odeslání návrhu objednávky je zákazníkovi emailem odesláno potvrzení o jeho obdržení (dále je „potvrzení o obdržení návrhu objednávky“). Obdržení tohoto emailu neznamená přijetí návrhu objednávky, který je považován za akceptovaný až poté, co je zákazníkovi zaslán následný potvrzovací email, že byl přijat a že byla zahájena expedice výrobků (dále je „objednávka a potvrzení o odeslání“).

To znamená, že mezi zákazníkem a prodávajícím není uzavřena žádná smlouva, dokud prodávající výslovně neobdrží návrh objednávky a neodešle objednávku spolu s potvrzením o odeslání. Internetová kupní smlouva (dále jen „smlouva“) se proto považuje za uzavřenou až poté, co zákazník obdrží objednávku a potvrzení o odeslání („datum uzavření smlouvy“); návrh objednávky bude níže nazýván pouze jako „objednávka“.

2.2 Před odesláním svého návrhu objednávky bude zákazník požádán o potvrzení toho, že si prostudoval a přijal internetové podmínky včetně klauzulí, které pro zákazníka stanovují nepříznivé podmínky (např. odpovědnosti, právo na odstoupení od, výjimky týkající se soudní příslušnosti soudního orgánu atd.).

2.3 Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mailem potvrzení objednávky a dopravy e-mailem obsahující odkaz na online podmínky, které již klient přečetl a přijal, když klient zaslal návrh objednávky a rekapitulaci objednávky.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si emailem nebo telefonicky před zasláním objednávky a potvrzení o odeslání bližší informace týkající se návrhu objednávky.

2.5 Prodávající se může rozhodnout, že nezpracuje návrhy objednávek, v rámci nichž nebyly poskytnuty dostatečné záruky solvence, neúplné či nesprávné návrhy objednávky nebo ty, které se týkají nedostupných výrobků. V těchto případech do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne odeslání návrhu objednávky zákazníkem informujeme emailem zákazníka o důvodech, proč smlouvu nelze uzavřít a proč nelze návrh objednávky přijmout. V takových případech bude částka zablokovaná v rámci zvolené platební metody uvolněna.

2.6 Prodávající souhlasí s tím, že objednané výrobky dodá co nejdříve (s ohledem na způsob odeslání zvolený zákazníkem) a v každém případě do 30 (třiceti) dnů od data uzavření smlouvy.

2.7 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout návrhy objednávky od zákazníka, s nímž probíhá nebo dříve proběhl spor a/nebo pře týkající se předchozí objednávky.

2.8 Přestože prodávající neustále uplatňuje opatření, aby bylo zajištěno, aby fotografie umístěné na stránkách věrně znázorňovaly výrobky včetně přijetí všech možných technologických řešení pro minimalizaci nepřesností, vzhledem k technickým vlastnostem nebo barevnému rozlišení používaného počítače se vždy mohou vyskytnout jisté odchylky. Z tohoto důvodu prodávající nezodpovídá za žádnou nepřiměřenost grafických znázornění výrobků nacházejících se na stránkách z výše uvedených technických důvodů, přičemž dané obrázky jsou pouze ilustrační.

3. Zvláštní prodejní podmínky týkající se personalizovaných výrobků

3.1 Některé výrobky lze upravit na míru (dále jen „personalizované výrobky“), a to tak, že k nim prodávající přidá slovo, symbol, číslo nebo větu (dále jen „text“). Text nesmí být nikdy urážlivý, pornografický, hanlivý, rouhavý, rasistický, diskriminační ani nesmí nikdy obsahovat hrozby a podněcování k násilí. Dále nesmí jít o jména či přezdívky slavných osobností, přičemž nesmí být porušena práva třetích stran, zejména práva duševního vlastnictví nebo ochranné známky třetích stran.

V každém případě si prodávající vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli text, který bude porušovat výše uvedené podmínky, a obecně jakýkoli text, jenž z jakéhokoli důvodu prodávající považuje za nepatřičný, aniž by to musel zákazníkovi zdůvodnit. Rozhodnutí prodávajícího odmítnout text navržený zákazníkem bude mít za následek zrušení návrhu objednávky. Podáním objednávky na personalizované výrobky zákazník:

3.2 S ohledem na povahu personalizovaných výrobků a skutečnost, že jsou vyrobeny speciálně pro zákazníka, nemohou být vráceny, refundovány ani vyměněny, a proto se výslovně vylučuje právo na odstoupení od smlouvy. Článek 7 těchto internetových podmínek se proto netýká personalizovaných výrobků.

Právní záruka týkající se nevyhovujících výrobků, o níž pojednává článek 8, zůstává plně v platnosti.

4. Prodejní ceny

4.1 Ceny výrobků (dále jen „ceny”) a náklady na dodání (dále jen „náklady na dodání“) jsou ty, které jsou uvedeny na stránkách v době odeslání návrhu objednávky.

Ceny a náklady na dodání zahrnují všechny daně, poplatky a jakékoli náklady spojené s proclením (pokud není v návrhu objednávky uvedeno jinak).

4.2 Přes mnohé snahy nelze vyloučit, že u některých výrobků nacházejících se na stránkách může být omylem uvedena cena lišící se od skutečné ceny. Za ověření přesnosti ceny před odesláním objednávky a potvrzení o odeslání zodpovídá prodávající. Pokud je kvůli technickým chybám, věcným chybám nebo jiným potížím cena uvedená na stránkách nižší než správná prodejní cena výrobku, zákazník bude kontaktován za účelem ověření toho, zda si přeje výrobek zakoupit za správnou cenu. V případě, že si nákup nepřeje uskutečnit, návrh objednávky bude zrušen. Pokud je cena uvedená na stránkách vyšší než správná prodejní cena výrobku, bude účtována nižší cena.

5. Způsob platby

5.1 Platbu lze provést jedním ze způsobů uvedených na stránkách v sekci Způsob platby.

5.2 Lze použít většinu hlavních kreditních a debetních karet. V případě úhrady kreditní kartou nebudou účtovány další poplatky navíc. Zákazník při provádění platby potvrzuje, že je majitelem použité kreditní karty. Pokud tomu tak není, nebude možné v návrhu objednávky pokračovat.

V době odeslání návrhu objednávky bude částka pouze pozastavena, úhrada bude provedena až po zaslání objednávky a potvrzení o odeslání.

V případě, že splatnou cenu nelze z účtu strhnout, návrh objednávky bude automaticky zrušen.

Upřesňujeme, že prodávající nemá k dispozici úplné informace týkající se kreditní karty zákazníka, které spravuje přímo třetí subjekt, jenž má na starosti platbu. Z tohoto důvodu prodávající nebude s těmito údaji obeznámen ani je nebude uchovávat, přičemž bude mít přístup pouze k částečným informacích, které se zákazník rozhodne si uložit (například typ karty, datum vypršení platnosti karty, držitel karty), jež nestačí k identifikaci karty, ale jsou užitečné pro zákazníka v případě následných nákupů.

Prodávající proto nezodpovídá za podvodné použití kreditních a předplacených karet třetími stranami.

6. Dodání a odeslání

6.1 Každá zásilka obsahuje:

6.2 Obchodní doklad/nákupní faktura týkající se objednávky bude vystaven/a na stránkách v zákaznické sekci nebo v případě neregistrovaného zákazníka na stránce obsahující podrobnosti o objednávce a v každém případě bude také součástí předchozího oznámení zaslaného emailem.

6.3 Výrobky budou dodány kurýrem určeným prodávajícím. Doplňující informace o nákladech, dodací lhůtě a způsobu dodání jsou kdykoli k dispozici na stránkách v sekci „Dodání“.

Výrobky mohou být dodány následujícími způsoby:

6.4 Až výrobky dorazí na dohodnuté místo vyzvednutí, zákazník bude informován a bude si je moci vyzvednout na základě postupu stanoveného poskytovatelem těchto služeb.

6.5 V případě nepředložení dokumentace nutné k vyzvednutí, popřípadě nevyzvednutí výrobků ve lhůtě stanovené výše nebo nedoručení výrobků odeslaných na adresu zvolenou zákazníkem dojde ke zrušení objednávky a vrácení celkové uhrazené částky, která bude refundována prostřednictvím stejného způsobu platby použitého při nákupu. Jakákoli částka uhrazená za personalizované výrobky (čl. 3) a výdaje stanovené v čl. 7.4 nebudou refundovány.

6.6 Po obdržení výrobků zákazník zodpovídá za ověření neporušenosti obalu a kontrolu toho, zda na první pohled nevykazuje zřejmé poškození (například: mokrá a poškozená krabice atd.). V případě nesrovnalostí je zákazník musí okamžitě nahlásit a ujistit se, že kurýr či pracovníci prodejny (v případě vyzvednutí v obchodě) jsou si jich vědomi, a převzetí odmítnout. V opačném případě zákazník nebude moci v tomto ohledu uplatnit svá práva.

6.7 Stránky jsou strukturovány tak, že obsahují funkce, které k nim zákazníkovi umožňují přístup a podání objednávky bez ohledu na národnost a/nebo zeměpisnou polohu.

Zákazník bude oprávněn výrobky obdržet na jím zvolenou dodací adresu za předpokladu, že se adresa nachází ve stejné zemi, pro níž jsou určeny stránky, ze kterých podal objednávku.

Pouze jako příklad: pokud se zákazník fyzicky nachází v zemi X a podá objednávku na stránkách určených pro zemi Y, může si zvolit obdržení výrobků výhradně na adresu v zemi Y. Zaslání výrobků do země X nebo jiné země zvolené zákazníkem bude na jeho vlastní zodpovědnost a náklady.

7. Právo na odstoupení od smlouvy

7.1 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na stránkách bez jakéhokoli penále a bez udání důvodu tak, že prodávajícímu vrátí všechny nebo část zakoupených výrobků.

Stránky jsou strukturovány tak, že obsahují funkce, které zákazníkům umožňují uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez ohledu na národnost a zeměpisnou polohu.

Zákazník musí prodávajícímu způsobem uvedeným v odstavci 7.2 sdělit, že hodlá uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínaje dnem, kdy zákazník nebo jím pověřená osoba (jiná než kurýr) převzal/a výrobky.

V případě, že zákazník podal objednávku obsahující více než jeden výrobek, svůj záměr, že hodlá uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, může pro jednotlivé výrobky sdělit v různou dobu, ale v každém případě do 15 (patnácti) dní.

7.2 Do 14 (čtrnácti) dnů od doručení sdělení má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. O svém záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy vrátí zákazník výrobky v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7.3 níže. Zákazník v případě reklamace nebo vrácení je povinen zaslat email s žádostí o zpětné zaslání zboží, na email: info@maroundewear.com

7.3 Právo na odstoupení od smlouvy se řídí následujícími podmínkami:

Vezměte prosím na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy, hradí Klient náklady na vrácení Vrácených produktů (včetně případných celních poplatků), pokud to bylo stanoveno před uzavřením Objednávky.

7.4 V případě, že zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající zákazníkovi všechny platby provedené za účelem zakoupení vrácených výrobků kromě následujících výdajů, které – pokud existují – uhradí zákazník:

7.5 Po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podáním žádosti o vrácení zboží požadovaným způsobem zákazník obdrží email potvrzující vrácení zboží (dále jen „potvrzení o vrácení zboží“). Poté, co si prodávající ověří, že byly dodrženy všechny postupy stanovené v odstavci 7 pojednávajícím o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, obdrží zákazník e-mail se schválením vrácení zboží (dále jen „schválení vrácení zboží“).

Prodávající zákazníkovi vrátí částku uhrazenou za nákup vráceného zboží do 14 dní ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí zákazníka uplatnit právo na vrácení zboží, ovšem za předpokladu, že prodávající již obdržel vrácené zboží nebo doklad zákazníka, že zboží odeslal – do této chvíle může prodávající pozastavit částku, která má být refundována.

Prodávající použije k vrácení peněz bankovní převod.

7.6 Pokud při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebyly dodrženy postupy uvedené v odstavci 7, zákazník nebude oprávněn k refundaci.

7.7 U personalizovaných výrobků neplatí právo na odstoupení od smlouvy.

8. Právní záruka týkající se nevyhovujících výrobků

8.1 Prodávající zodpovídá za veškeré vady výrobků a za nesoulad s objednávkou vyskytující se při dodání.

8.2 Záruční doba činí 2 (dva) roky ode dne dodání zboží. Tato záruka platí za následujících podmínek:

  1. vada se vyskytne do 2 (dvou) let ode dne dodání výrobků;
  2. zákazník prodávajícímu zašle oficiální reklamaci vad nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna, pokud to není v rozporu se závaznými předpisy platnými v zemi obvyklého bydliště zákazníka;
  3. zákazník předloží obchodní doklad/nákupní fakturu

8.3 V případě, že prodávající zjistí, že jsou výrobky nevyhovující, zákazník bude mít bez nákladů navíc právo na:

8.4 Veškeré náklady na vrácení výrobků, které byly uznány za vadné, uhradí prodávající.

9. Kontakty

Pro jakékoli další informace kontaktujte:
Zákaznický servis info@maroundewear.com
MARO.UNDERWEAR,
Politických vězňů 911/8,
11000 Praha 1
IČO: 08783471

VÁŠ KOŠÍK
  • Žádné produkty v košíku.